شماره حساب ها

مشخصات حساباطلاعات حساب
شماره حساب0302141862007
شماره کارت6037691531834828
نام بانکصادرات
به اسممحمد رضا زرهون

 

تنها شماره حساب و شماره کارت معتبر فروشگاه نکس بای است و در صورت واریز به شماره حساب دیگر این فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد