فهرست اشیاء ممنوعه پروازی (پست های هوایی)

1 -کلیه مایعات از جمله قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال وآتش زا، نیتروگیلیسیرین، بنزین، الکل، آستون، اتر.
2 -انواع حشره کش ها.
3 -کپسول های شیمیای سمی، غیر سمی و هوش بر اعم از آزمایشگاهی یا جنگی و کپسول های اکسیژن،
انفجاری و دود زا( پر یا حتی خالی) و یا امثالهم.
4 -یخ خشک.
5 -کبریت، فندک و امثالهم.
6 -کلیه داروهای مایع و یا بصورت اسپری( شربت و غیره).

مواد خورنده اسیدی

1 -انواع اسیدهای کانی، اسیدنیتریک، اسید سولفوریک، جوهر نمک، آمونیاک و غیره.
2 -انواع ترشیجات دارای سرکه، آبلیمو، آب غوره و غیره.
3 -انواع باطری اتومبیل و موتور سیکلت دارای آب اسید.
4 -انواع باطری خشک.
5 -انواع مواد غذایی منجمد و خشک) ماهی، مرغ، گوشت و امثالهم(.
6 -انواع خوراکی ها) مربا، رب باز و امثالهم(.

سلاح سرد و گرم

1 -شمشیر، خنجر، قمه، دشنه، چاقو، تبر، دیلم، چماق و امثالهم.
2 -سلاح گرم و آتش زا، فشنگ، انواع پودرهای انفجاری و یا وسایل آتش بازی) فشفشه(، کپسول های دود
انگیز، انواع سلاح گرم شامل: تپانچه، اسلحه کمری، گلوله زنی و تفنگ ساچمه ای.
3 -قطعات سلاح گرم( با استثناء دوربین و تلسکوپ دید)
4 -تفنگ بادی و تفنگ هایی که با گاز co2 کار می کند.
5 -تپانچه ارسال عالئم و تپانچه شلیک اعالم شروع بازی ) نوع ورزشی(.
6 -نیزه مخصوص شکار نهگ و تفنگ های نیزه دار.
7 -فیوز و چاشنی.
8 -مین، نارنجک، باروت، و مواد منفجره پالستیکی.
9 -دینامیت، نارنجک، باروت و مواد منفجره نظامی.
10 -انواع ابزار بدون بسته بندی مناسب( پیچ گوشتی، آچار، تیغ، بطری شیشه ای (خالی یا پر و امثالهم)
11 -اسپری فلفل، جوز، گاز اشک آور، اسپری های اسیدی، اسپری مقابله با حیوانات.
12 -انواع چاقو و قیچی که اندازه تیغه آن از 6 سانتی متر تجاوز کند.

 

اقلامی که توسط پلیس فتا جزو ممنوعات هستند در پیوستی جدا قرار گرفتند برای دانلود آنها کلیک نمایید

انواع اقلام ممنوعه پستی جهت دانلود فایل این ممنوعات نیز کلیک نمایید