هدیه و سوغات:

ماده 39قانون مقررات صادرات و واردات  ورود کالا از طریق پست :
ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد میشود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی  یا  قانونی ممنوع  است  مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حد اکثر پنجاه (50 ) دلار به نام هر نفر  بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی بدون مطالبه  کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر درجدول مقررات صادرات و واردات بلا مانع است .

در صورتی که ورود کالا  از این طریق به صورت  یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند  وزارت بازرگانی میتواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کالا های مذکور را برای جلو گیری از  ترخیص به گمرک اعلام نماید.

تبصره :

ورود کالاهای  موضوع ماده 38 (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر میباشد .